All deleted tweets from politicians

תודה רבה לקב"ה, לאשתי ובני משפחתי, לחברי וחברות הבית היהודי, לכל אנשי הציונות הדתית ותומכיה, תודה רבה וגדולה על תמיכתכם בי כשליחכם בבית היהודי, לכנסת ישראל. חי את מאמרו של רבן גמליאל: "לא שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם". יש לבית היהודי קברניט אמיתי, הרב תא"ל במיל. רפי פרץ. https://t.co/K64hPOlL9p

אבן שכוון רוצח ערבי לראש של יהודייה ליד נוה צוף, ניצלה בנס. לזורקי האבנים יש להתייחס כרוצחים לכל דבר. https://t.co/LJwbAhlHKO