All deleted tweets from politicians

من نماینده قشر ضعیف و مستضعف هستم که صدایشان شنیده نمی شود، پشت من که روزنامه های زنجیره ای نیستند که هرچه گفتم به گوش همه برسانند! #مناظره