All deleted tweets from politicians

谞注讛 诪讘讞讬谞转讬 诪注诇 诇讻诇 讘讞讬专讛 驻讜诇讬讟讬转 讗讬砖讬转 砖诇讬. 诇讗 讬讜讚注转 讗讬驻讛 专讗讬转 砖讗谞讬 注诐 讘专拽 诇诪注讟 讞专讜砖转 砖诪讜注讜转 诇讗 诪诪谞讬 讜讛讜讚讬转讬 讘讻讱 砖诇讞爪转讬 注诇讬讜 诇讞讝讜专 诇驻谞讬 讞爪讬 砖谞讛. 诇讛讘讚讬诇 诪讗讞专讬诐 讗诪专转讬 讗转 砖讬讚注转讬 注诇 诪驻诇讙转 讛注讘讜讚讛 讜诇讗 讛转诪讜讚讚转讬 讘讛. 注讜讚 讟注谞讜转 讜诪注谞讜转 砖谞讜讘注讜转 讘注讬拽专 诪讻讱 砖讬砖 诇讱 讘注讬讛 讘讛讘谞转 讛谞砖诪注/讛谞拽专讗 ?