All deleted tweets from politicians

RT @shaharilan: ההתעמרות של הבד"צים בפניציה כמו הדרישות לקיים עבודות תשתית בימי חול מבטאות אמת אחת פשוטה: לממסד החרדי לא אכפת שהכלכלה של הח…