All deleted tweets from politicians

Parliament Member - Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @Iyaznaseer: RT @Iyaznaseer: ދީން އައްޑަނައަކަށް ހަދައިގެން ސިޔާސީ ބޭނުން ނުފުއްދާ...!!!

RT @nainaa: Any local suppliers that can produce masks in bulk for a corporate order? Design on the mask will be provided. Please retweet to help. DM if you know any.

RT @YoosufShaah: RT @YoosufShaah: Journalism need to be a lot more responsible, necessary action must be taken ensure it. feshun.mv/77591

RT @broadcomMV: ޗެނަލް 13 ގެ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ސްޓޭޝަނާ ބައްދަލުކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމަށް އެ ސްޓޭޝަނަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެއްޖެ. https://t.co/1JWo5VkF14

RT @nautymatox: RT @nautymatox: Addu gai seaplane feshumah test flight thakeh. https://t.co/7mL8Q0Ra2A

RT @MirzaagMV: Masverin nah vee vaudhu thah huree hurigothah. Masveri vazeer ge habareh neh. Maskiri faisaakolhu ves nudhevey. Masverin maayoos ve bikavejje. https://t.co/NSbFA9BXSg

RT @PoliceMv: ޝަރުއީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުޑަ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށް، އެ ކުއްޖާ ބަލިވެއިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ހއ. ފިއްލަދޫ / ޝޭޑޯޒް، އަހުމަދު ޢައްޠަފް (23އ) ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފި. policelife.mv/page/148081 https://t.co/9foo3QDDpb

RT @asadhaddu: ❼❷ ލ. މާބައިދޫ މަޝްރޫއުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮނުމުގެ މަސައްކަތާއި ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. މުޅި މަޝްރޫއުގެ 65% މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ❽❷ ގއ. މާމެންދޫ ބަނދަރު ބޭރު ބޮޑު ހިލޖެހުން އަދި ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. މަޝްރޫއުގެ %40 މަސައްކަތް ނިމިފައި https://t.co/7Z30AvzOFK

RT @notjeshus: RT @notjeshus: people who post less on social media be thinking that they have a master degree in maturity