All deleted tweets from politicians

ހަނިމާދޫ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާރޕޯޓާ އެންމެ 10 މޭލް ހުންނަ މިތަނިކީ. ގުދުރަތީ މުއްސަދި ރޯތިކަން ނިހާޔަތައް ލިބިފައިވާ ތަނެއް، މިތަން ތަރަށްގީ ކުރުމށް، ފަސްނުޖެހި ހުޅުވާލަ ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް @Mausoom_Maus https://t.co/Vd0uEQGd7d