All deleted tweets from politicians

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނޫނީމާދަމާގެ ވިޔަފާރި ގެއްލިގެން ހިގައިދާނެއެވެ. ފުރުސަތަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަވަސްވެގަންނާށެވެ.