All deleted tweets from politicians

ވިހިވަނަ ގަރުނު ތިލަދުންމަތީ ކުރާ އެންމެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަކީ އޮޱިދޯނިފަހަރުގައި ރައްރަށަށް ދުއްވައިގެން ކުރާވިޔަފާރިއެވެ. މިގޮތުން ކުޅުދުފުށިން ރޯނު، ނޮލިވަރަމުން ބިލެއް ، ހަނިމާދޫއިން ދަރު، ބާރަށުން ފަންގެ، ފިއްލަދޫއިން ކާށި، ކެލާއިން ކައްޓަލަ، ދިއްދޫއިން މަސް، އުތީމުން ސާންތި