All deleted tweets from politicians

RT @nazimsat: މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންނަށް ވަކީލުން ހަމަޖެއްސީ ކޮން ބައެއްކަން ވެސް، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ވެސް އެކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. mihaaru.com/news/93858