All deleted tweets from politicians

RT @mvpeoplesmajlis: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޒަޚަމްތައް. މި ފޮޓޯތައް އާންމުކޮށްފައި މި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އިޒުނަފުޅާއެކު ގައެވެ. https://t.co/OEwe60FQKi