All deleted tweets from politicians

RT @AdhadhuMV: ލައިވް: އޭޑީކޭގެ ގޮހޮރު ފޫގޮއްސިނަމަ އާއްމުކޮށް ބަނޑު ތެރެއަށް ލީކުވި ނަމަވެސް، ރޯދަ މަސް ކަމުން ގޮހޮރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުސްކޮށް އޮތުމުން ނަޖިސް މާބޮޑަށް ބަނޑު ތެރެއަށް އެޅިފައިނުވޭ @niyaf