All deleted tweets from politicians

Ahmed Saleem (unknown) tweeted :

ގައުމުތައް ނަން ސިފަ ނުވާހާ ވިދުމުގައި ފެނުނަސް ލޮލަށް ގައުމަކަށް ލޯތްބެއް ދެވޭ ތަނަކީ މަށަށް މި ދިވެހި ބިމޭ. އުފާވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސް ކުރަން... މި ލޮބުވެތި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން މަތީ އަބަދަށް ލައްވާށި!