All deleted tweets from politicians

RT @dhenonline: RT @dhenonline: އެކުވެރިކަމުގައި އަގެއް ނެތަސް ޗައިނާއިން އިސްކަންދެނީ އެގުޅުމަށް: ޗައިނާގެ ސަފީރު dhen.mv/41714