All deleted tweets from politicians

Prosecutor (lawyer 33/2004), Endurance Athlete. BA Sharia & Law, Al-Azhar Univ, LLM Criminal Law&Criminal Justice, Uni of Sussex ,Chevening Alumni #fathispeople

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

ޤާނޫނުގައި، ކަފާލާތުގައި ދޫކުރާއިރު ޖާމިނުކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް އޮއްވާ، އެނޫން ގޮތްގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެނީ ހައިކޯޓަށް ދާށެވެ. ދަށުކޯޓުގެ ހަމަ އެންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް، ޖާމިނުކުރެވޭގޮތް ސާފުވެވަޑައިގެންފައި ނެތުމަކީ އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭކަމަކަށްވެއްޖެއެވެ.

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

"ބޯޅަ އަކީ ވަށް އެއްޗެއް!" ހަރުބަސް. އެހެންވީމާ، "ރެޑް ޓުޑޭ!" "ފުޓުބޯޅައަކީ، 70% މެންޓަލް، 30% ފިޒިކަލް ގޭމެއް" ޑރ ވިކްޓަރ ސްޓެންކުލެސްކޫ، ރުމޭނިޔާ (ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކޯޗު، (ގާތްގަނޑަކަށް) 1996.

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

"Football is 70% mental and 30% physical" ~ Dr. Victor Stanculescu, PhD (Maldives National Coach, (around) 1997)

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރޭގަނޑު ކުޅޭ މެޗުތައް، ފުރަދަންވަރު ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކޭ ބުނެވިދާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. މެޗު ނިމޭނީ 11 ޖަހާ ބޮޑުވާ ފަހުންނެވެ. 1980 ގެ ފަހުކޮޅު، ހެނދުނުވެސް މެޗުތައް ކުޅުނު ހަނދާން ހުރެއެވެ.

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

◽‍♂️◽‍♂️

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

A weekly review of Criminal Justice issues. How much can we disclose (and speak about) details of victims of violent crimes? what if the victim is a child? what does the law says? Audio Post #4. hushameem.com/audio4/

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

Here are some statistics on prosecution of child sexual offenses in 2019 compared to 2020. We have worked diligently to raise the confidence of the public in the system, resulting in raising of number of prosecutions from 12 to 19 per month (on average). hushameem.com/childabusestat…

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

Audio post #2. I discuss how a person can be arrested and how a remand may be extended by the Court. A brief explanation of Articles 46 and 49 of the Constitution! Any questions, please email to fathispeople@gmail.com hushameem.com/audio2/

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

Let's see if this works. Here is some info about history of Hayyaru under both 1997 Constitution compared to 2008. hushameem.com/wp-content/upl…

Hussain Shameem (unknown) tweeted :

For the benefit of everyone, we've consolidated both amendments to Terrorism Act and made it available for public. ވަކީލުންނާއި ޤާޟީންނާއި ނޫސްވެރިންގެ ބޭނުމަށް،ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙު އެއްފަސް ކޮށް، ޝާއިޢުކުރީމެވެ. pgoffice.gov.mv/pdf-preview-dh…