All deleted tweets from politicians

RT @mhshifau: ބަގުރަލަކީ ހުރިހާ ނުބައިކަމެއްގެ މަންމަ. މިދިވެހިފަސްގަޑުގައި ބަގުރާ އާއްމު ވުމަކީ ނުރައްކަލެއް. ބަހާ އަމަލުން މިކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. @PoliceMv