All deleted tweets from politicians

ШИНЭ нам ҮХНӨ-ийн хүрээнд: 1.УИХГ-ийн тоог 108, 99 болгохыг эсэргүүцсэн, унасан. 2.УИХГ-ийн хугацааг 5 жил болгохыг дэмжээгүй. 3.УИХГ-ийг эгүүлэн татах санал гаргасан. 4.Цөмийн хог хаягдал М-д хадгалах, булшлахыг хориглох санал гаргасан, дагаж мөрдөх журмаар зохицуулах боломжтой. https://t.co/RJBHOlEf99