All deleted tweets from politicians

נפגשתי עם שר הסביבה היווני, קוסטיס הצידקיס, כאן בירושלים בירתנו. הטיפול בשינויי האקלים ושמירה על איכות הסביבה הם יעדים משותפים לשתי המדינות. נפעל להגברת שיתוף הפעולה בתחומים הקיימים, בתחומים חדשים נוספים ונמקם את ישראל כמובילה עולמית בהגנת הסביבה https://t.co/qruFUvGEOf