All deleted tweets from politicians

در مبارزه با #کرونا بیشتر از ایمان و فداکاری استفاده می‌شود و از انضباط خبری نیست و این یک #نقص_مدیریتی در همه امور کشور است. فداکاری و انضباط هر دو در اداره کشور لازم است.