All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: 💢🌹💢 مفاهیمی زیبا از امام علی ع: 1. مردم را با لقب صدا نکنید. 2.روزانه از خدا معذرت خواهی کنید. 3. خدا را همیشه ناظر خود ببینید. 4.لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید. 5. بدون تحقیق قضاوت نکنید. 6. اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود. 7. صدقه دهید،چشم به جیب مردم ندوزید.