All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: الان آمدیم. از ساعت هفت تا ۱۱/۵ شب در بند زنان زندان شهید کچویی کرج بودیم. بهمراه دادستان به درخواستهای بسیاری از زندانیان رسیدگی شد.برخی میگفتند باورمان نمیشه شما امدید یکی یکی صحبت ما را بشنوید...