All deleted tweets from politicians

Saeed Jalili (iran) tweeted :

در جلسه‌ای در محضر رهبری، حاج قاسم گفت "ما روستایی هستیم، آنجا وقتی آب را رها می‌کنی، اینطوری نیست که خودش برود و برسد به آن درختی که می‌خواهی. باید بیل را برداری و پشت آب قدم به قدم‌ بروی و برسانی‌اش به آن نقطه" اینطور نیست که ما بگوییم یک چیزی مصوب کردیم و بخشنامه شد و حل شد.