All deleted tweets from politicians

תודה רבה לקב"ה, לאשתי ובני משפחתי, לחברי וחברות הבית היהודי, לכל אנשי הציונות הדתית ותומכיה, תודה רבה וגדולה על תמיכתכם בי כשליחכם בבית היהודי, לכנסת ישראל. חי את מאמרו של רבן גמליאל: "לא שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם". יש לבית היהודי קברניט אמיתי, הרב תא"ל במיל. רפי פרץ. https://t.co/K64hPOlL9p