All deleted tweets from politicians

tweets are deleted by politicians
Who deletes more?

Deletes

These observations of Twitter behavior from politicians where made in the period from 28 September 2020 13:02 untill 27 October 2020 13:02

Select a period

Tweets

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @fathihahverey: އަންނި އަށްވެރިކަން ކުރަންނޭގި ވައުދުނުފުއްދު ރައްޔިތުން ފެލެންފެށީމަ ޕޮލިސް ގެ ބޮލަން ބިންދާލާފަ ގާނޫނާ ޚިލާފުއަމުރުކޮށް ޗަރުކޭސް ކުޅެފަ އިސްތިއުފާދިނީ.އިބޫ ވެސް ކަމެއްނުކުރެވި ރައްޔިތުން ހަނާވާތީ ޗަރުކޭސް ނުކުޅެވެސް އިސްތިއުފާދެވޭނެ. މި ފަހަރުވެސް ފުލުހުން ޤާނޫނު. ނަގަހައްޓާނެ. https://t.co/BLR3H3D8PR

RT @Mohamedshaheem1: ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލްމެންބަރުންނާއި ޢާއްމު މެމްބަރުންނަށް އަރިސްކުރަން.

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

ދިވެހިރައްޔިތުންނައް އެނގުމެއްނެތި ދިވެހިދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ އިންޑިޔާގެ މޯދީގެ ދަތުރުތައްކުރަން ހަދިޔާކުރުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ހިޔާނާތެއްބާ ؟ މިމައްސަލައަކީ ވަގުތުން ވަގުތައް އޭސީސީން ހާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް މީ ބޮޑުޖަރީމާއަކައްނޫނީ ނުވާނެ https://t.co/RN3ILcRdEK

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

ދިވެހިރައްޔިތުންނައް އެނޑުމެއްނެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިވެހިދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ އިންޑިޔާގެ މޯދީ ދަތުރުކުރަން ހަދިޔާކުރުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ހިޔާނާތެއްބާ ؟ މިމައްސަލައަކީ ވަގުތުން ވަގުތައް އޭސީސީން ހާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް މީ ބޮޑުޖަރީމާއަކައްނޫނީ ނުވާނެ https://t.co/s7IBg2k5fJ